Click 

 Click 

 Click 

 Click 

שיקום אקולוגי

  • פרויקטים ייחודיים לשימור הטבע והסביבה הטבעית.

  • כבר בשלבים הראשונים של הפרויקטים איסוף גיאופיטים וזרעים של צמחים מקומיים אותם נרצה לשמר ולהחזיר לשטח, חישוף שכבת האדמה העליונה ושימורה במערומים מיוחדים.

  • בשלבים הסופיים של הפרויקט ביצוע עבודות עפר, ליצור ניקוזים ושיפועים נכונים פיזור מערומי הקרקע שנשמרו בשכבה העליונה.

  • הנבטת הזרעים ושתילתם בשטח ושתילת הגיאופיטים.

  • טיפול ואחזקה של השטח עד להתבססות הצמחייה הטבעית.

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@tgw.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307